Search
Close this search box.

THÔNG TIN BẦU CỬ

Đăng ký để bỏ phiếu Bạn không thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cho đến khi bạn đăng ký bỏ phiếu. Để đăng ký bỏ phiếu, bạn phải là công dân Hoa Kỳ; bạn phải đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày Thứ Ba đầu tiên của tháng 11 năm đó; và bạn […]