THÔNG TIN BẦU CỬ

Ghi danh Ghi danh bỏ phiếu, như vậy bạn có thể bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tiếp theo. Để ghi danh bỏ phiếu, bạn phải là công dân Hoa Kỳ, ít nhất 18 tuổi vào ngày bầu cử, ngày 06 tháng 11 năm 2018, và bạn phải là cư dân của tiểu bang mà […]