IMPORMASYON SA PAGBOTO

Magparehistro

Magparehistro para makaboto sa susunod na halalan.

Upang makapagparehistro, kailangan na kayo ay isang mamamayan ng Estados Unidos, at ang edad ninyo ay hindi bababa sa 18-anos sa araw ng halalan, at residente kayo ng estado na inyong tinitirhan.

Sa karamihan ng estado, ikaw ay dapat magparehistro isang buwan bago mag-halalan. Tiyakin ang mga detalye para sa inyong estado.

Mga Paraan sa Pagboto

May tatlong paraan upang makaboto.

Makakaboto kayo sa inyong lokal na lugar ng halalan sa araw mismo ng halalan, Martes, ika-6, ng Nobiembre ngayong taon.

Kung hindi kayo makakaboto sa araw ng halalan, dahil wala kayo o hindi kayo makakapunta, maaaring bumoto ng maaga, sa pamamagitan ng “early voting.” Makakaboto kayo ng mga isang linggo bago mag-halalan. Siguraduhin ang mga araw na puedeng mag “early vote.”

Kung mas gusto ninyo, puedeng bumoto sa pamamagitan ng “absentee mail-in ballot.” Ang huling pagpaparehistro para sa “absentee mail-in ballot” ay dalawang linggo bago ang halalan. Siguraduhin ninyo na alam ninyo ang huling araw ng pagpaparehistro para sa inyong estado.

Ang Araw ng Halalan

Ang araw ng halalan ngayong taon ay Martes, ika-6 araw ng Nobiembre.

Sa araw ng halalan, makakaboto kayo para sa inyong mga napiling kandidato, halimbawa Presidente, Bise Presidente, at iba pang mga opisyal, tulad ng inyong senador o mayor. Kung kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga kandidato, bisitahin lamang ang: apiavote.org/learn.

Tandaan po natin na sa maraming estado, kailangan ninyong magdala ng identipikasyon upang bumoto. Ang inyong lisensiya o ibang identipikasyon na ibinigay ng gubyerno ay dapat tanggapin sa lugar ng halalan. Kung hindi kayo sigurado kung kailangan niyo ng identipikasyon, puntahan ang inyong lokal na opisina ng halalan, o tawagan lamang ang voter hotline 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683).

Mga Karapatan ng Mga Botante

Sa karamihan ng mga estado, hindi kayo hahanapan ng identipikasyon para makaboto kayo. Pero kung ito ay inyong unang pagboboto, o nagparehistro kayo by mail, kailangan ninyong magdala ng identipikasyon. Para makasigurado, magtanong sa inyong lokal na opisina ng halalan, o dalhin na lang ang inyong identipikasyon na may litrato.

Sa karamihan ng mga estado, ang inyong lisensiya o kahit anong identipikasyon na gawa ng gobyerno ay matatanggap. Kung wala kayong identipikasyon, sa karamihan ng mga estado, makakakuha kayo ng libreng “voting ID” sa opisina ng inyong lungsod.

Kung ang inyong estada ay nangangailangan ng identipikasyon at hindi kayo nakapagdala,, maaari ding bumoto sa pamamagitan ng “provisional ballot.” Karapatan ninyong bumoto sa pamamagitan ng “provisional ballot.”

Ayon sa batas, walang karapatang magtanong ang opisyal o bantay ng halalan tungkol sa inyong pagkatao.

Kung nahahalata ninyo na hinihingan kayo ng identipikasyon ngunit hindi hinihingan ang ibang mga botante, tumawag sa 1-888-API-VOTE.

Paraan ng Pagsasalin sa Ibang Wika

Hindi niyo kailangang maka-salita, maka-basa, o maka-sulat ng Ingles upang makaboto. Kailangan lamang na kayo ay nakarehistro. Sa ilang mga lunsod, ang mga balota ay nakasalin sa iba’t-ibang wika. Kung nakatira kayo sa isa sa mga lungsod na ito, makakatanggap kayo ng balota na nakasalin na sa Tagalog. Ito ay karapatan ninyo ayon sa batas, ang Seksyon 203 ng Voting Rights Act. Tingnan ang listahan dito: https://www.apiavote.org/section-203.

Sa lahat ng lungsod, puede kayong magsama ng inyong kapamilya o kaibigan para makatulong sa inyong pagboto. Ito ay karapatan ninyo ayon sa batas, ang Seksyon 208 ng Voting Rights Act.

Kung may tanong kayo or kailangan ninyo ng tulong, tawagan lamang ang 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683). May tao na makakatulong sa inyo English, Mandarin, Cantonese, Korean, Vietnamese, Tagalog, Urdu, Hindi, and Bengali.