THÔNG TIN BẦU CỬ

Ghi danh

Ghi danh bỏ phiếu, như vậy bạn có thể bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tiếp theo.

Để ghi danh bỏ phiếu, bạn phải là công dân Hoa Kỳ, ít nhất 18 tuổi vào ngày bầu cử, ngày 06 tháng 11 năm 2018, và bạn phải là cư dân của tiểu bang mà bạn đang ghi danh.

Hầu hết các tiểu bang yêu cầu bạn phải ghi danh bỏ phiếu một tháng trước ngày bầu cử. Vui lòng kiểm tra các chi tiết cụ thể trong tiểu bang của bạn và ghi danh trước thời hạn.

Những cách để bỏ phiếu

Có ba cách chính để bỏ phiếu:

Bạn có thể bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu địa phương của bạn trong ngày bầu cử, đó là thứ Ba ngày 6 tháng 11.

Nếu bạn không thể bỏ phiếu trong ngày bầu cử vì bạn đi công tác xa hoặc không thể đến tham dự, bạn tham gia bỏ phiếu sớm khoảng một tuần trước ngày bầu cử.

Nếu bạn thích, bạn có thể bỏ phiếu bằng cách bầu cử vắng mặt bằng thư. Hạn chót để yêu cầu bầu cử vắng mặt bằng thư thường là hai tuần trước khi bầu cử, nhưng bạn nên kiểm tra hạn chót để bỏ phiếu ở tiểu bang của bạn.

Ngày bầu cử

Ngày bầu cử là vào thứ Ba ngày 6 tháng 11, năm 2018.

Ngày bầu cử, bạn có thể bỏ phiếu cho sự lựa chọn Tổng Thống của bạn, cũng như các quan chức khác như Thượng Nghị Sĩ của bạn hoặc quan chức địa phương. Để biết thông tin về những người mà bạn có thể bỏ phiếu cho, ……?

Nên nhớ rằng nhiều tiểu bang, bạn phải mang thẻ căn cước để có thể bỏ phiếu. Bằng lái xe hoặc thẻ căn cước (ID) khác do chính phủ cấp nói chung đều dùng được. Nếu bạn không chắc chắn những yêu cầu về thẻ căn cước, bạn nên kiểm tra với quan chức của quận hoặc gọi cử tri đường dây nóng 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683).

Quyền bầu cử

Hầu hết các tiểu bang không đòi hỏi (ID) thẻ căn cước để bỏ phiếu, trừ khi đây là bỏ phiếu lần đầu tiên của bạn và bạn đã ghi danh qua đường bưu điện. Bạn nên kiểm tra với văn phòng bầu cử tiểu bang của bạn trước khi bạn bỏ phiếu, hoặc chỉ đơn giản là mang theo thẻ căn cước có hình là được.

Trong hầu hết các tiểu bang, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước (ID) khác do chính phủ cấp đều có thể được dùng để bỏ phiếu. Trong hầu hết các tiểu bang, bạn có thể nhận được một ID bầu cử không mất tiền bằng cách liên hệ văn phòng quận tại địa phương của bạn.

Nếu bạn có mặt trong ngày bầu cử mà không có ID và tiểu bang đòi hỏi ID, bạn vẫn có thể bỏ phiếu bằng cách sử dụng lá phiếu “tạm”. Đó là quyền của bạn, bạn có quyền yêu cầu và nhận được một lá phiếu tạm thời.
nhân viên phòng phiếu hay nhân viên kiểm tra không có quyền hỏi về tình trạng công dân của bạn hoặc yêu cầu bằng chứng. Điều này là bất hợp pháp.

Nhân viên phòng phiếu không được lựa chọn người để yêu cầu coi thẻ căn cước. Nếu bạn bị hỏi thẻ căn cước mà người đi bầu khác không bị hỏi,hãy gọi cử tri đường dây nóng 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683).

Truy cập ngôn ngữ

Bạn không cần phải nói, đọc, viết tiếng Anh để bỏ phiếu. Bạn chỉ cần phải là một cử tri đã ghi danh. Trong một số thành phố và các quận, giấy tờ bầu cử phải được dịch. Nếu bạn sống trong một trong những quận huyện này, bạn có thể nhận được tài liệu bầu cử đã được dịch. Đây là một quyền được bảo vệ bởi Mục 203 của Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử. Bạn có thể tìm thấy danh sách các khu vực ở đây apiavote.org/section-203

Trong tất cả các thành phố và các quận, bạn được phép nhận được sự trợ giúp cá nhân khi bỏ phiếu. Bạn có thể mang tới một thành viên gia đình hoặc bạn bè, hoặc yêu cầu các nhân viên phòng phiếu để được giúp đỡ. Đây là một quyền được bảo vệ bởi Mục 208 của Đạo Luật Về Quyền Bầu Cử.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ bỏ phiếu, hãy gọi số 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683). Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Urdu, Tiếng Hindi, và tiếng Bengali.