IMPORMASYON SA PAGBOTO

Magparehistro Magparehistro para makaboto sa susunod na halalan. Upang makapagparehistro, kailangan na kayo ay isang mamamayan ng Estados Unidos, at ang edad ninyo ay hindi bababa sa 18-anos sa araw ng halalan, at residente kayo ng estado na inyong tinitirhan. Sa karamihan ng estado, ikaw ay dapat magparehistro isang buwan bago mag-halalan. Tiyakin ang mga […]