Search
Close this search box.

IMPORMASYON SA PAGBOTO

Magparehistro Magparehistro para makaboto sa susunod na halalan. Upang makapagparehistro, kailangan na kayo ay isang mamamayan ng Estados Unidos, at ang edad ninyo ay hindi bababa sa 18-anos sa araw ng halalan, at residente kayo ng estado na inyong tinitirhan. Kailangang mag-rehistro uli kung nagbago ang inyong address, party affiliation o pangalan magmula noong huling […]