ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰ੍ਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ (ਮੇਲ)

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਾਰਣ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ/ਕਾਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਵੋਟਿੰਗ

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਫੋਟੋ ID (ਆਈਡੀ) ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੋਟਰ ID (ਆਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੋਣ ਦਾ ਦਿਨ

ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ID (ਆਈਡੀ) ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ID (ਆਈਡੀ) ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ID (ਆਈਡੀ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ID ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੌਟਲਾਈਨ 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ BallotReady.org ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੋਲਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ID (ਆਈਡੀ) ਲਿਆਓ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵੋਟਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ID (ਆਈਡੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ID (ਆਈਡੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨੀਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ID (ਆਈਡੀ) ਦੀ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟਰ ਹੌਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683)।

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ apiavote.org/voting-rights ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 208 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।